Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Styczeń

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA …

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia wybrane tradycje związane z następstwem Nowego Roku,
 • odkrywa litery s: małą, wielką, drukowaną i pisaną;
 • rozpoznaje i nazywa litery s, S;
 • wykonuje pracę plastyczną nową techniką;
 • wzbogaca wiedze na temat kalendarza i jego znaczenia;
 • poznaje właściwości fizyczne niektórych substancji, pobudza zmysły;
 • rozumie sens podawanych informacji w formie uproszczonych rysunków;
 • rozwija ogólną sprawność fizyczną;
 • nabywa umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim;
 • wzbogaca wiadomości dotyczące miesięcy, i pór roku;
 • przyporządkowuje miesiące do poszczególnych pór roku;
 • reaguje na ustalone sygnały;
 • śpiewa dany tekst na własna melodię;
 • utrwala dni tygodnia,
 • rozpoznaje znak matematyczny +; poprawnie stosuje znak + i = w sytuacjach zadaniowych;
 • rozwija umiejętności dodawania w zakresie 7,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
 • rozumie pojęcie czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku;
 • kodowanie, sudoku;
 • dostrzega znaczenie pracy wykonywanej w nocy;
 • utrwala wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • rozwija sprawności manualne.

ZIMA I ZWIERZĘTA

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych,
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej słów,
 • wymienia głoski w słowach narty, Nela; układa schematy i modele słów narty, Nela; określa miejsca spółgłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd liter n, N oraz odtwarza ich kształt,
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem poznanej techniki – maluje pastą do zębów,
 • podaje informację na temat wybranych ptaków; wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka; wyjaśnia znaczenie piór w życiu ptaka;
 • wypowiada się na temat związków przyczynowo-skutkowych w historyjce, układa obrazki historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń w zespole,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wypowiada się podczas rozmów, stosuje w wypowiedziach wyrażenia przyimkowe,
 • wymienia sposoby pomagania ptakom zimą,
 • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach i zabawach badawczych,
 • reaguje ruchem na dźwięki: wysokie, niskie, długie, krótkie,
 • śpiewa piosenki,
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla środowiska leśnego,
 • wyjaśnia, dlaczego zimą należy pomagać zwierzętom leśnym,
 • wyjaśnia, na czym polega praca leśnika,
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki, opisuje sposób życia mieszkańców koła podbiegunowego,
 • przelicza i opisuje figury geometryczne,
 • kodowanie;
 • tworzy zbiory na podstawie podanych cech,
 • wyjaśnia, dlaczego dane elementy należą do jednego i do drugiego zbioru,
 • tworzy obrazek z elementów, maluje farbą plakatową.

 

BABCIA I DZIADEK

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia tradycje związane z karnawałem,
 • wypowiada się na forum grupy opisując swój strój karnawałowy,
 • wymienia głoski w słowach balony, Bolek; układa schematy i modele słów: balony, Bolek, określa miejsce spółgłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd liter b, B oraz odtwarza ich kształty,
 • rozwija sprawności manualne,
 • wyjaśnia, dlaczego dziadkowie są znaczącymi osobami w rodzinie i dlaczego należy ich szanować,
 • wymienia nazwy znanych miesięcy,
 • zapamiętuje i recytuje wiersze,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego,
 • układa drzewo genealogiczne Olka i Ady,
 • śpiewa piosenki,
 • płynnie i starannie wykonuje ruchy do melodii piosenki,
 • wyraża zainteresowanie dziadkami, odpowiada na pytania związane z ich życiem,
 • rozwiązuje zagadki,
 • rysuje rysunki dla babci i dla dziadka,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • kodowanie;
 • poprawnie liczy figury geometryczne,
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 8,
 • przygotowuje niespodziankę dla babci i dziadka.

 

PROJEKT ZABAWKI

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych,
 • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać,
 • porządkuje zabawki, odkłada je na wyznaczone miejsca,
 • wymienia nazwy zabawek, które można kupić w sklepie, oraz wymienia osoby, które je najczęściej kupują,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
 • tworzy słownik obrazkowo-wyrazowy,
 • rozwija sprawności manualne,
 • wypowiada się na temat zabawek: dawnych i współczesnych,
 • podaje różnice pomiędzy zabawkami dawnymi a współczesnymi,
 • aktywnie uczestniczy w pracach konstrukcyjno-technicznych,
 • śpiewa piosenki,
 • liczy zabawki, porównuje liczebność zbiorów,
 • wyodrębnia podzbiory zbiorów np. małe i duże,
 • wprowadza do zabawy własne modyfikacje,
 • prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności, przedstawia samodzielnie wykonane prace,
 • prezentuje swoje osiągnięcia,
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat zrealizowanego projektu,
 • wykonuje zabawkę,
 • kodowanie, sudoku;
 • rozwija sprawności fizyczne,
 • kreśli szlaczki po śladzie i samodzielnie.

Wiersze

Grudzień

,,Szósty grudnia”

6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
I każde dziecko prezent dostanie.
Dla Asi ma piłkę, dla Bartka – sanki,
A figurówki ma Zuzanki.
Kasi książeczkę da z obrazkami,
I lalkę Barbie z ubrankami.

Piosenki

Luty

Piosenka „Mały, muzyczny świat” (sł. i muz. K. Gowik).
1.Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,
bo to moja jest muzyka, jest muzyka.
To muzyka z serca grana,
taka pięknie roześmiana!
Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.
Marakasy robią miły szum, szum, szum.
Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,
a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.
Mamo, tato, oto dla was jest muzyka.
To muzyka moich małych sześciu lat.
Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,
bo gram o najlepszych chwilach,
które tworzą mój mały świat.
2.Niech nikt oczu nie zamyka,
nie zamyka, bo to moja jest muzyka, jest muzyka.
Raz wesoła, raz smutnawa, raz skacząca, a raz łzawa.
Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.
Marakasy robią miły szum, szum, szum..

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela