Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Prawa dziecka to jedna z kategorii zaliczanych do szerokiej grupy praw człowieka, które przysługują każdemu z nas tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Do praw człowieka zaliczane jest m.in. prawo do życia, wolności, edukacji – są one powszechne, a więc takie same dla wszystkich, przyrodzone, czyli istnieją niezależnie od woli władzy, i niezbywalne – czyli nikt nie może ich ludziom odebrać.

Podobnie jest z prawami dziecka: przysługują one każdemu dziecku bez wyjątku niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia i powinny być respektowane przez każdego dorosłego. 


Historia praw dziecka

Idea praw dziecka nie jest nowa, ale też jej korzenie nie sięgają zbyt daleko. Choć z tego, że dziecko to nie mały dorosły, zdawano sobie sprawę już od wieków – o czym świadczą choćby rytuały inicjacji, wchodzenia w dorosłość, praktykowane w wielu kulturach – to jednak jeszcze w XVIII wieku panowało przekonanie, że dziecko to ledwie „materiał” na człowieka, i by wyrosło na pełnowartościową osobę, wymaga dyscypliny. Niekiedy tak surowej, że mało które dziecko w rodzinie dożywało kilkunastu lat.

Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku powszechnie zaczęto zdawać sobie sprawę z faktu, że dzieci, by należycie się rozwijały, potrzebują opieki i ochrony. Bodźcem, który zapoczątkował lokalną najpierw, a później międzynarodową działalność na rzecz dzieci, ich praw i ochrony, była historia ośmiolatki z amerykańskiego Baltimore.

Pierwsze stowarzyszenia broniące praw dziecka

Dziewczynka – Mary Ellen Wilson – była regularnie bita przez matkę, a pomocy udzielili jej dopiero działacze miejscowego stowarzyszenia przeciw okrucieństwu wobec zwierząt. Cała sytuacja miała miejsce w 1874 roku. Została szeroko nagłośniona – w ciągu kilku następnych lat w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 200 miejscowych stowarzyszeń, które miały chronić dzieci przed przemocą ze strony dorosłych.

Stopniowo w ich działania zaczęły włączać się lokalne samorządy, a następnie organizacje państwowe. Coraz silniej zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że dziecko nie jest własnością dorosłych – jest od nich mniejsze, słabsze, musi mieć zapewnioną ochronę przed ich siłą.

Dzieci zaczęto też traktować jako osoby, które – z racji wieku – potrzebują optymalnych, godziwych warunków życia, bo tylko dzięki nim mogą właściwie się rozwijać. Podobne organizacje zaczęły powstawać również w innych krajach.

W Europie już od 1880 roku tworzyły się towarzystwa i organizacje zajmujące się tworzeniem domów wychowawczych dla dzieci porzuconych i bezdomnych, dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci zaniedbanych, a także nad łagodzeniem przepisów prawa karnego dla nieletnich.


Najważniejsze akty prawne

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Ale nie jest to dokument jedyny.

 • W 1924 roku Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów uchwaliło Deklarację Praw Dziecka, zwaną również Deklaracją Genewską.
 • W 1959 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych proklamowało Deklarację Praw Dziecka, która jest rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej.
 • W 1995 roku Rada Europy opublikowała Europejską strategię na rzecz dzieci – dokument określający modelowy zakres ochrony prawnej dziecka, jaki powinien obowiązywać wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zawarte w niej zasady zebrano następnie w kolejny dokument – Europejską Konwencję o Wykonywaniu Praw Dzieci. Uchwalono ją w 1996 r, Polska ratyfikowała ją w 1997 roku, konwencja weszła w życie w 2000 roku. 
 • W 2000 r powstały dwa dodatkowe protokoły do Konwencji o Prawach Dziecka, które dotyczyły angażowania dzieci w konflikty zbrojne i handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii. 

Akty prawne w Polsce

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka są:

 • O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – w art. 72. Konstytucji zapisano m.in. prawo do ochrony dziecka przed przemocą, wyzyskiem, okrucieństwem i demoralizacją, a także prawo do opieki i pomocy władz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
 • Konwencja o Prawach Dziecka.
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają 


Prawa te sformułowano, kierując się kilkoma ważnymi zasadami:

 • Po pierwsze – zasadą dobra dziecka, która oznacza, że wszystkie działania podejmowane wobec dziecka muszą leżeć w jego jak najlepiej pojętym interesie.
 • Po drugie, zasadą równości, co oznacza, że wszystkie dzieci są równe wobec prawa, bez względu na to, skąd pochodzą, jaką mają płeć. Ustalono również zasadę poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców, która oznacza, że to rodzina jest najważniejsza, a państwo ingeruje tylko w uzasadnionych przypadkach i wedle określonych procedur.
 • Wreszcie – zasadą pomocy państwa, wedle której zobowiązane jest ono do pomagania rodzinom, które takiej pomocy potrzebują. W dokumencie tym prawa dziecka podzielono na różne kategorie. 


Jakie prawa mają dzieci?

Lista praw dziecka:

Prawa cywilne i wolności osobiste, umożliwiające rozwój dziecka: 

 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym, 
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 • Prawo do godności i szacunku.
 • Prawo do nietykalności osobistej,
 • Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

Prawa socjalne:

 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony życia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do opieki zdrowotnej,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa ekonomiczne:

 • Prawo do nauki,
 • Prawo do ochrony pracy podejmowanej w ramach wakacyjnego zarobku lub w ramach nauki 

Prawa kulturalne:

 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne lub publiczne – dzięki nim dziecko może uczestniczyć w życiu państwa:

 • Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych. 
 • Prawo do wyrażania swoich poglądów.

(źródła: https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka, https://www.mjakmama24.pl/prawo-i-finanse/porady-prawne/prawa-dziecka-aa-RbLg-saD7-smVH.html)

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.
Tak się w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecie

KLIK

↓↓↓

Konwencja o Prawach Dziecka

Deklaracja Praw dziecka


            
  
O Prawach Dziecka 
 
Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 
Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 
Informujemy:
Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: 
Samorządowe przedszkole nr 44
ul. Jerzego Żuławskiego 9
31 – 145 Kraków
tel +48 12 633 43 89
e-mail: przedszkole44@interia.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jest możliwy pod adresem email: inspektor2@mjo.krakow.pl

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww.  rozporządzenia w celu realizacji obowiązku prawnego w związku realizacja zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowe dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a ww. rozporządzenia wyłącznie w celach wskazanych w tych zgodach.

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane będą przez okres pobytu w przedszkolu , a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne i umowy powierzenia przetwarzania danych

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania
przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,
zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych
przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola


 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.\
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:


 1. Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego


 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 1. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
   
 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 
 1. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
 3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 
 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
 
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 10. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
 11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 16. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 17. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
 22. reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
 23. reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.
 

Warunki i sposób realizacji


 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
 12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
 15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych, np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

KLIK

↓↓↓

www.dziennikustaw.gov.pl/ du/2017/356

Regulamin obowiązuje nauczycieli, woźne oddziałowe, pomoc wychowawcy oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.

1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego, placu zabaw, spacerów i wycieczek oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci (odpowiednie zapisy w dzienniku)

2. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od miejsca pobytu.

3. Przed każdym wyjściem do ogrodu, woźna oddziałowa powinna sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadomić nauczyciela o tym zagrożeniu.

4. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w KARCIE WYCIECZKI, podając liczbę dzieci, nazwiska opiekunów, trasę wycieczki oraz miejsce pobytu. KARTĘ WYCIECZKI należy złożyć u dyrektora przedszkola najpóźniej w dniu planowanego wyjścia.

5. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy woźna oddziałowa, a w grupie 3-latków woźna i pomoc nauczyciela.

6. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.

7. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje nauczyciel lub woźna (pomoc nauczyciela).

8. Codziennie co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).

9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

10. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu.

11. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.)

12. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.

13. Podczas pobytu w ogrodzie, bądź na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej.

14. Podczas pobytu w ogrodzie dzieci młodszych, nie przebywają tam dzieci z oddziałów starszych.

15. W ogrodzie przedszkolnym mogą przebywać maksymalnie trzy grupy dzieci.

Podstawa prawna: Statut Samorządowego Przedszkola nr 44

1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 18.00, w tym czasie dzieci korzystające z pełnego wyżywienia mają prawo w nim przebywać.

2. W miesiącu naboru do przedszkola rodzice otrzymują druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola. Rodzic lub opiekun prawny podaje siebie w oświadczeniu jako osobę posiadającą zdolność prawną.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobą.

4. Rodzice mają prawo uaktualnić oświadczenie podczas całego roku.

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola oddaje je nauczycielce pracującej w sali. Przedszkole ponosi odpowiedzialność prawną za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili oddania dziecka pod opiekę nauczycielki.

6. W chwili odebrania dziecka z przedszkola, rodzic zgłasza dziecko woźnej pełniącej  dyżur w korytarzu piętra. Woźna wywołuje dziecko z sali.

7. Osoba dyżurującą zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania wydawania dziecka osobom wskazanym w oświadczeniu. W razie wątpliwości, obowiązkiem woźnej jest zwrócenie się do nauczycielki lub dyrektora przedszkola.

8. Obowiązkiem woźnej jest upewnienie się czy dziecko odbierane jest przez osobą wskazaną w oświadczeniu. Oświadczenia powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla osób pełniących dyżur.

9. Nauczyciel po zgłoszeniu odbieranego dziecka wymaga od niego zaakcentowania odejścia poprzez pożegnanie używając zwrotu grzecznościowego.

10. Od momentu odebrania dziecka przez rodziców, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.

11. Zabrania się wydawania dzieci osobom nieletnim, nie ujętym w oświadczeniu lub wskazującym na spożycie alkoholu.

12. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej do odbioru dziecka przez osobę inną niż wskazana w oświadczeniu, rodzic zgłasza ten fakt pisemnie nauczycielce rano po przyprowadzeniu dziecka, która informuje osobę pełniącą dyżur.

13. Na telefoniczną prośbę rodzica lub innej osoby dziecko nie może być wydane.

14. Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka aby fakt odbierania był wyraźnie zaakcentowany pożegnaniem u nauczycielki pod której opieką dziecko przebywa.

15. Obowiązkiem nauczycielki kończącej pracę jest osobiste przekazanie dzieci nauczycielce pracującej do zamknięcia przedszkola.

16. Rodzice, opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka przed godziną zamknięcia przedszkola.

17. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów, nauczyciel próbuje nawiązać kontakt z osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

18. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udaje się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

19. Jeżeli pomimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez rodzica upoważnionymi, dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia Opiekuńczego. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna odbywać się pod nadzorem Policji.

Procedura obowiązuje od 01.09.2008 r.

W Samorządowym Przedszkolu Nr 44 w Krakowie w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli obowiązują specjalne Procedury, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochronę przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 44 oraz uczęszczających do niego dzieci, ich rodziców/prawnych opiekunów.

I.Postanowienie ogólne

 1. W Samorządowym Przedszkolu Nr 44 w Krakowie stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Za bezpieczeństwo i higienę w Samorządowym Przedszkolu Nr 44 w Krakowie odpowiada Dyrektor placówki.
 3. Sposób organizowania pobytu w przedszkolu
 4. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.

* Do przestrzeni tej nie wilcza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sali dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 1. Przedszkole jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 34 dzieciom. Maksymalna liczba dzieci w salach może wynosić odpowiednio: w sali grupy II – 8 dzieci, w sali grupy IV – 12 dzieci, w sali grupy V – 8 dzieci, w sali na dole – 6 dzieci.
 2. Do Przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów.
 4. Do Przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję ( gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, katar, przekrwione spojówki, biegunka).
 5. Wszyscy pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS.
 6. W Przedszkolu jest sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, zabawek w Przedszkolu oraz ogrodu.
 7. Płyn do dezynfekcji znajduje się przed wejściem do głównego holu, na korytarzach oraz w miejscu przygotowania posiłków.
 8. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 9. Dyrektor zapewnia taką organizację, aby dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą np. dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali a opiekę nad grupą będą sprawować w miarę ci sami opiekunowie.
 10. W salach, w których będą przebywać dzieci zostały usunięte zabawki i przedmioty, których nie można zdezynfekować np. pluszaki, dywany, puzzle, gry dydaktyczne, książki, lalki, wózki dla lalek.
 11. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym organizowany jest wymiennie między grupami, tak by nie doprowadzać do mieszania się dzieci między grupami (nauczyciele będą na bieżąco ustalać godziny wyjść grup).
 12. Miejsce do izolacji osoby, u której wystąpią objawy chorobowe zostaje wyodrębnione w pokoju nauczycielskim (oddzielone w bezpieczny sposób) i zaopatrzone w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuch oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 13. Plakaty z instrukcjami prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji znajdują się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i przy dozownikach z płynem.

III. Dyrektor

 1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
 2. Prowadzi komunikację z rodzicami dotycząca bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu.
 3. Kontaktuje się z rodzicami/ prawnymi opiekunami – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych objawów chorobowych u ich dziecka.
 4. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ich dziecka lub pracownika Przedszkola.
 5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 6. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 7. Informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 8. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 9. Pracownicy Przedszkola

Obowiązki wszystkich pracowników:

Każdy pracownik zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 2. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 3. Kichania czy kasłania w chusteczkę lub w wewnętrzną stronę zgiętego łokcia;
 4. Unikania kontaktu z osobami, które odczuwają dyskomfort zdrowotny (źle się czują).
 5. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Przedszkola stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.
 6. Informować dyrektora lub osobę zastępującą go o wszelkich objawach chorobowych dzieci.
 7. Postępować według wprowadzonych Procedur bezpieczeństwa.
 8. Zachowywać dystans między osobą – minimum 1,5 metra.
 9. W Przedszkolu pracownicy podczas wykonywania swoich czynności nie muszą zakrywać ust i nosa ( nie ma obowiązku noszenia maseczek), zaleca się jednak stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS i MZ.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. listonoszem, kurierem, rodzicem należy pamiętać o konieczności zachowania odległości co najmniej 1,5 metra, a także ubrania maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek.

Pracownicy pomocniczy – specjalista ds. administracji, robotnik do spraw ciężkich i robotnik do spraw lekkich oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z nauczycielami a tym bardziej z dziećmi.

Woźne:

 1. Wszystkie powierzchnie płaskie, w tym ciągi komunikacyjne, w całym Przedszkolu są dezynfekowane odpowiednim płynem.
 2. Włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze, krzesła: siedziska i oparcia, blaty stołów, pufki, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują płynem.
 3. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują.
 4. Dezynfekcja odbywa się, podczas nieobecności dzieci w pomieszczeniu.
 5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.
 6. Zabawki, przedmioty, którymi bawiły się dzieci po każdym dniu pobytu dzieci w Przedszkolu są dokładnie myte w roztworze wykonanym z odpowiednich środków do dezynfekcji.
 7. Zapewniają codziennie świeży ręcznik dla dzieci.
 8. Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.
 9. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

Nauczycielki:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. BHP.
 2. Dbają o to by dzieci nie bawiły się zabawkami wyłączonymi z zabaw.
 3. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce tylko przy użyciu ciepłej wody z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego, przed spożywaniem posiłków.
 4. Wietrzą sale, w której odbywają się zajęcia – w odstępie raz na godzinę, jeśli jest to konieczne nawet w trakcie zajęć.
 5. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy.
 6. W związku z zachowaniem dystansu społecznego nauczyciele nie będą mogły w bezpieczny sposób pocieszyć i wesprzeć dziecka (przytulenie).
 7. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów.
 8. W najmłodszej grupie nie będzie możliwości odpoczywania na leżakach.
 9. Podczas organizacji i pobytu w ogrodzie stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.
 10. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 11. Żywienie
 12. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 13. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 14. Pracownicy kuchni oraz specjalista ds. administracji:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce:
 1. przed rozpoczęciem pracy;
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 6. po skorzystaniu z toalety;
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 8. po jedzeniu i piciu.
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 • Odbierają produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne, przyłbice.
 • Wyrzucają rękawiczki/ myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.
 • Przygotowując posiłki starają się zachować między sobą bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Po zakończeniu pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami do tego przeznaczonymi.
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących.
 1. Posiłki dla dzieci z kuchni odbierane są tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z nauczycielami.
 2. Wydawane posiłki są poporcjowane.
 3. Posiłki dzieciom podają woźne.
 4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w jadalni poszczególnymi grupami, a po każdej grupie woźna dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (oparcia i siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 5. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola
 6. Rodzic/ opiekun prawny oraz dziecko powyżej 4 roku życia przed wejściem na teren przedszkola musi mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta.
 7. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek wyjaśnić dziecku jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 8. Rodzic/prawny opiekun wprowadza dziecko pod drzwi wahadłowe, dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym, ściąga dziecku maseczkę, która zabiera ze sobą i czeka na pracownika Przedszkola. Przy drzwiach wahadłowych może znajdować się wyłącznie jeden rodzic z dzieckiem.
 9. Osoba pełniąca dyżur ubrana jest w maseczkę, przyłbicę i rękawiczki. W związku z tym może nie być rozpoznana przez dziecko. Rodzice proszeni są o przygotowanie dziecka na taka sytuację.
 10. Osoba pełniąca dyżur w obecności rodzica/prawnego opiekuna mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. Pracownik nadzoruje przebierane się w szatni i zaprowadzane do łazienki, gdzie myje ręce i otrzymuje swój ręcznik na dany dzień. Po tych czynnościach dziecko wchodzi do sali.
 11. W szatni może przebywać równocześnie dwoje dzieci, które są rodzeństwem.
 12. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko w godzinach określonych przez siebie.
 13. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 metra oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.
 14. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów.
 15. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców/prawnych opiekunów w porozumieniu z pracownikiem nadzorującym przebieranie się dzieci w szatni dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 16. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informacje zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 17. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/ opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi Przedszkola przy drzwiach wahadłowych na hol.
 18. Opuszczając placówkę, dziecko odprowadzane jest do rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wahadłowych.

VII. Wyjście na zewnątrz

 1. Przedszkole do odwołania nie organizuje wyjść, spacerów poza teren Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z ogrodu, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.
 3. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym organizowany jest z uwzględnieniem nie mieszania się grup dzieci (dzieci z różnych grup nie mogą kontaktować się ze sobą).
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie ogrodu dopuszczone do użytku są dezynfekowane codziennie przed wyjściem dzieci do ogrodu.
 5. Ogród przedszkolny został zamknięty dla rodziców/ prawnych opiekunów/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

VIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Do zajęć opiekuńczych nie są angażowane osoby powyżej 60 roku życia.
 3. W Przedszkolu wyznaczone zostało miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Zostało ono zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy z rękawem i płyn do dezynfekcji rąk.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak: kaszel, trudności z oddychaniem, gorączka – mierzona termometrem bezdotykowym, brak apetytu, biegunka, katar, zaczerwienione spojówki, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 6. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka, Powiatowa Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 7. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna prawnego dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 8. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, specjalista ds. administracji) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 9. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, dezynfekcja zabawek, stolików, krzeseł).
 10. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/ przyłbicę i rękawiczki.
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczona o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy w holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie dokładnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 15. Pomieszczenie, które wyznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w przedszkolu, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i Kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postepowania.
 20. Przepisy końcowe
 21. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu od 18 maja 2020r. do czasu ich odwołania.
 22. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Powyższe procedury zostały umieszczone na stronie internetowej Przedszkola oraz w holu Przedszkola.

Statut
Samorządowego Przedszkola Nr 44 w Krakowie


Do przeczytania i pobrania tutaj-> KLIK


Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 r. z dnia 5 grudnia 2018 r.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorządowe Przedszkole Nr 44 w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony http://ps44krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://ps44krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-13

Strona internetowahttp://ps44krakow.pljest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Gibek, nwp.anna.gibek@gmail.com,Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.


INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Żuławskiego 9 i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy przejść przez drzwi wejściowe , wejść po 10 stopniach schodów, a następnie przejść przez  kolejne drzwi  – otwierane ręcznie. Drugie drzwi są zamknięte. Dzwonek znajduje się po prawej stronie drzwi na wysokości 1,5 m.
 3.  Budynek posiada parter oraz I i II piętro. Aby dostać się na piętra należy pokonać schody.
 4.  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Do  budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.