Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok.
2. Goście za oknem.
3. Święto babci i dziadka.
4. Co można robić zimą.

Zamierzenia wychowawcze
Dziecko:
– wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku,
– rozumie konieczności zabezpieczania się przed mrozem,
– posługuje się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych,
– doskonali umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe,
– buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia,
– kształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe,
– kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– posługuje się określeniami: zimny, mokry, miękki,
– wyraża nastrój poprzez taniec oraz grę na instrumentach,
– eksperymentuje z lodem; poznaje właściwości lodu,
– posługuje się określeniami : zimny, twardy, przezroczysty,
– rozwija zachowania sprzyjające dobremu zdrowiu – hartowanie,
– porównuje kształty; łączy takie same elementy w pary,
– rozumie postawy szacunku wobec osób starszych,
– zna członków najbliższej rodziny: babcia, dziadek,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem,
– wdraża się do świadomego przygotowania niespodzianek z okazji święta dziadków,
– pokonuje nieśmiałość podczas występu na forum grup
– nabiera wiarę we własne możliwości.