Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorządowe Przedszkole Nr 44 w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony http://ps44krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://ps44krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-13

Strona internetowahttp://ps44krakow.pljest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: przedszkole44@interia.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.


INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Żuławskiego 9 i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy przejść przez drzwi wejściowe , wejść po 10 stopniach schodów, a następnie przejść przez  kolejne drzwi  – otwierane ręcznie. Drugie drzwi są zamknięte. Dzwonek znajduje się po prawej stronie drzwi na wysokości 1,5 m.
 3.  Budynek posiada parter oraz I i II piętro. Aby dostać się na piętra należy pokonać schody.
 4.  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Do  budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.