Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Wrzesień

 

„TO JESTEM JA”

Cele:

 • Rozwijanie słownictwa czynnego
 • Zapoznanie z kolegami i nauczycielem
 • Rozwijanie koncentracji uwagi 
 • Budowanie relacji w grupie 
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania się
 • Kształtowanie poczucia rytmu 
 • Rozwijanie inwencji ruchowej
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Rozwijanie wypowiedzi słownych
 • Zachęcanie do twórczych działań muzycznych
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • Kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie
 • Dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Dostrzeganie rytmów
 • Nabywanie umiejętności ustawiania się w kole i poruszania się po jego obwodzie
 • Poznawanie techniki plastycznej kolażu
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej 
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi

Osiągnięcia dziecka:

 • Podejmuje próbę przedstawienia się
 • Uważnie słucha opowiadania
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • Potrafi współdziałać z kolegami
 • Uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę
 • Uczestniczy w zabawach z elementem rzutu 
 • Wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w Sali przedszkolnej
 • Zapamiętuje polecenia nauczyciela  
 • Wymyśla zabawy dla siebie i innych
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała
 • Wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę 
 • Rysuje pastelami olejnymi
 • Dostrzega proste rymy i je kontynuuje
 • Wykonuje prace plastyczną techniką kolażu
 • Układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych 
 • Lepi proste kształty z plasteliny
 • Bawi się w zabawy ruchowe 

„MOJA GRUPA”

Cele:

 • Rozwijanie słownictwa czynnego
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego
 • Rozwijanie aktywności twórczej i spostrzegawczości
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy 
 • Poznawanie imion dzieci z grupy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Nauka tworzenia koła
 • Porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność
 • Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej 
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Utrwalanie poczucia przynależności do grupy
 • Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania z kolegami z grupy
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Poznawanie tradycyjnych zabaw

Osiągnięcia dziecka:

 • Nazywa części garderoby
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Określa w co jest ubrany
 • Odpowiednio dobiera części garderoby
 • Czuje się bezpiecznie w grupie 
 • Wymienia imiona kolejnych dzieci z grupy
 • Śpiewa refren piosenki
 • Ustawia się w kole z innymi dziećmi
 • Segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek
 • Stosuje określenia; pod, nad, za, obok
 • Liczy do 4 i odlicza o jeden element mniej
 • Bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
 • Rozpoznaje i wskazuje kierunek dochodzącego do niego dźwięku
 • Koloruje rysunek 
 • Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w Sali i na świeżym powietrzu
 • Rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy
 • Bawi się z innymi w różnych sytuacjach (aranżowanych przez nauczyciela i swobodnych)
 • Określa chronologię wydarzeń na podstawie dwóch obrazków (co było wcześniej, co było później)
 • Uczestniczy w zabawach popularnych (Różyczka, Sroczka)

„MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA”

Cele:

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze 
 • Rozwijanie koncentracji uwagi 
 • Zaznajomienie z numerem alarmowym 112
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego 
 • Wdrażanie do bezpiecznych zachowań
 • Utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Zachęcanie do zabaw w ogrodzie
 • Kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł gry 
 • Rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym 
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • Poznawanie bezpiecznych sposobów przejścia przez jezdnię
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie spostrzegawczości 
 • Pogłębianie wiedzy na temat różnych pojazdów
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Poznawanie pracy policjanta

Osiągnięcia dziecka:

 • Wie jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Rozpoznaje numer alarmowy 112
 • Wymienia nazwy różnorodnych pojazdów
 • Wypowiada się na temat bezpiecznych zachowań
 • Potrafi poinformować służby ratownicze o wypadku
 • Wyklaskuje rytm piosenki
 • Bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym 
 • Przestrzega reguł podczas gry
 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • Stosuje określenia; do przodu, do tyłu, w bok, w górę, dół
 • Zgodnie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
 • Wie jak bezpiecznie przejść przez ulicę 
 • śpiewa znaną piosenkę
 • rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra
 • odciska ręce w farbie, dba o estetykę pracy
 • łączy symbol z daną czynnością
 • wypowiada się na temat różnych środków lokomocji
 • rozwiązuje quiz
 • wie, co robi policjant

„IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK”

Cele:

 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • słuchanie i rozumienie tekstu piosenki
 • rozwijanie koncentracji uwagi 
 • układanie ciągów przedmiotów (roślin w szeregi rytmiczne
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • poszerzenie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
 • budzenie zainteresowania przyrodą
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grze
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • kształtowanie inwencji twórczej 
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • integrowanie grupy rówieśniczej 

Osiągnięcia dziecka:

 • Nazywa wybrane dary jesieni
 • Recytuje wiersz
 • Segreguje przedmioty według określonej cechy
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • Współtworzy kącik przyrodniczy w grupie
 • Podaje wymienione w tekście elementy
 • Skupia uwagę na wykonywanej czynności
 • Dostrzega rytmy i je kontynuuje
 • Recytuje wiersz
 • Liczy i porównuje, stosuje określenia: więcej, mniej
 • Segreguje liście według wielkości
 • Stosuje określenia: duży, mały
 • Wykonuje prace plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
 • Poznaje wybrane grzyby
 • Przestrzega zasad gry planszowej
 • Lepi proste formy z plasteliny 
 • Porusza się przy muzyce w wybrany przez siebie sposób 
 • Rozpoznaje i nazywa elementy złożonego przedmiotu (ludziki)
 • Bawi się w grupie

Wiersze

Piosenki

Galeria

Kadra

Grupa II – Żabki

To grupa 20 wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. W naszej grupie przeważa ilość dziewczynek. Dzieci w tej grupie są bardzo aktywne ruchowo, dlatego staramy się jak najwięcej wiedzy przekazywać w zabawach ruchowych. Nasza sala znajduje się na II piętrze po lewej stronie. Sala jest bardzo słoneczna z dużymi oknami oraz dostępem do balkonu. Wiosną i latem w ciepłe dni przesiadujemy na naszym balkonie łapiąc promienie słoneczne. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka.

mgr Karolina Ambroży-Marten Wychowawca
mgr Martyna Żurek Wychowawca
Pani Danuta Dudziak Pomoc nauczyciela