Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Opłaty w naszym przedszkolu

Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.


Wysokość płatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:

1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”
4) 0,00 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego miesiąca.


 

  • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 7:30 – 12:30.
  • Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  • Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
  • Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 


 

Koszt wyżywienia dziecka

Pokrywają go w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

4 posiłki

(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

11,00 zł

1 posiłek

(obiad)

4,95 zł
II śniadanie2,20 zł
podwieczorek1,65 zł

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


Wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy dokonywać na konto o numerze:

20 1020 2892 0000 5702 0590 2590

Odbiorca:

MIEJSKIE CENTRUM EKONOMIKI OŚWIATY

31-450 KRAKÓW,

UŁANÓW 9

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko dziecka,

ul. Jerzego Żuławskiego 9 

Samorządowe Przedszkole nr 44


W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat